Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Makale Adı Teknik Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanım Amaçlarının İncelenmesine İlişkin Bir Araştırma
Yazar Adı Şenol OKAY
Adres Pamukkale Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Eğitimi Bölümü, DENİZLİ
Özet  Bu çalışmada, teknik öğretmen adayı öğrencilerin; internet kullanım amaçları ve sıklıkları ile bu amaçların 1. ve 4. sınıf ve üniversite farklılığına göre değişip değişmediği incelenmiştir. Araştırma tarama modelinde tasarlanmış olup, çalışma gurubunu Pamukkale Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültelerinin (TEF) otomotiv öğretmenliği programında ölçme aracına cevap veren 330 öğrenci oluşturmuştur. İnternet kullanım amaçlarını ölçme aracı anketler öğrencilere elden ulaştırılarak yüz yüze görüşme yöntemi ile doldurulması temin edilmiştir. Anketler aracılığı ile toplanan veriler bilgisayara girilmiş ve SPSS 12.0 for Windows programı ortamında analiz edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde aritmetik ortalama ve standart sapmanın yanı sıra, t-testi analizi ve ölçeğin alt boyutlarına yönelik öğretmen adayları görüşleri arasında anlamlı düzeyde farklılık olup olmadığını belirlemek için ikiden fazla gruplar arasındaki karşılaştırmalarda tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Gruplar arasındaki olası farklılıkların hangi gruplar arasında olduğunu ortaya koymak için ise Tukey-HSD testi kullanılmıştır. Analiz sonucu oluşturulan tabloların değerlendirilmesinin ardından sonuç ve öneriler yapılmıştır. Anahtar Kelimeler: İnternet, İnternet Kullanım Amacı, Teknik Öğretmen Adayları.
Yayın Yeri Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi
Cilt 7
Sayı 1
Sayfa 97109
Yıl 2010
Türü Makale
Dili Türkçe
İndir Bu makaleyi İNDİR!!!  İndirBu makale 61 kez indirilmiştir.