Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Bu Sayının Hakemleri Sayı : Cilt 8 Sayı 4 Yıl 2011

Bu sayıda yayınlanan makaleler

  Betül GÜLÇİMEN*, Reşat ÖZCAN*, Sedat ÜLKÜ * Makale
İnsan ayağı biyomekaniğinin sonlu elemanlar yöntemiyle incelenmesi
Investigation of human foot biomechanics Investigation of human foot biomechanics
  İbrahim AYDIN**, Ramazan KÖSE* Makale
Küçük Güçlü Bir Otonom Rüzgâr Enerjisi Çevrim Sistemi İle Elektrik Eldesi
Producing Electricity By Means Of A Strong Small Autonomous Wind Energy Cycle System
  Murat MAYDA, Hüseyin R. BÖRKLÜ Makale
Erken Tasarım Bilgisini Temsil ve Modelleme
Knowledge Representation and Modelling In The Early Stages Of Design Process
  Yusuf ÇAY*, Abdulaziz YILDIZ Makale
Fosil Kaynaklı Yakıtların Neden Olduğu Hava Kirliliğinin Doğal Gaz Kullanımı İle Değişimi, Van İli Örneği
The Change Of Aır Pollutıon-Whıch Caused Fossıl Orıgın Fuels-By Usıng Natural Gas, Sample Of City Van
  Celil YAVUZ*, Kemal ATİK** Makale
Sıcak Sulu Isıtma Sistemlerinde Boru Çaplarının Termoekonomik Optimizasyonu
Thermo-economic Optimization of the Pipe Diameters of Hot Water Heating Systems
  Yaşar Önder Özgören, Fatih Aksoy Makale
Beta Tipi Bir Stirling Motorunda Rejeneratördeki Konvektif Isı Taşınım Katsayısı Değerlerinin Belirlenmesi
The Determination of Convective Heat Transfer Coefficient in the Regenerator of the Beta Type Stirling Engine
  Mustafa TİMUR*, Fatih AYDIN*, T.Çetin AKINCI** Teknik Not
İstanbul Göztepe Bölgesinin Makine Öğrenmesi Yöntemi ile Rüzgâr Hızının Tahmin Edilmesi