Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Bu Sayının Hakemleri Sayı : Cilt 6 Sayı 1 Yıl 2009

Bu sayıda yayınlanan makaleler

  Haluk KEJANLI, Mustafa TAŞKIN, Uğur ÇALIGÜLÜ Makale
Ti45.0Ni49.6Cu5.4 Kompozitinin Cu ve Ni Aratabaka Kullanılarak Difüzyon Kaynağı ile Birleştirilmesinde Kaynak Sıcaklığının ve Süresinin Bağlantı Karakteristiği Üzerine Etkisi
The Effect on the Connecting Charasteristic of Welding Temperature And Period on The Joining With the Diffusion Bonding Using Ni and Cu Interlayer of Ti45.0Ni49.6Cu5.4 Composites
  Hanbey HAZAR, Uğur ÖZTÜRK Makale
Bir Dizel Motorda Al2O3-TiO2 Kaplanmış Piston ve Supapların Yüzey Mikroyapılarının İncelenmesi
Investigation of Surfaces Microstructure of Al2O3-TiO2 Coated Piston and Valvet In A Diesel Engine
  Abdurrahman KARABULUT Makale
Kütlenin Taşıt Titreşimine Etkisinin Modal Analizi Kullanılarak Belirlenmesi
Determination By Using Modal Analysis To Measure The Effect Of Mass On The Vibration Of A Vehicle
  Mehmet AKÇAY, Şenol OKAY Makale
Otomotiv Yetkili Servis Dış Müşterilerinin Eğitim Seviyelerine Göre Memnuniyet Düzeylerine Etki Eden Faktörler Üzerine Bir Alan Araştırması
A Field Research On Factors Which Effect On Satisfaction Level Of Out-Customers At Automotive Authorized Services According To Education Levels
  Özgür VERİM, Süleyman TAŞGETİREN Makale
Esnek Üretim Sistemine Bir Kalite Kontrol Ünitesinin Eklenmesi
Integration Of A Part Control Unit On The Flexible Manufacturing System
  Melih BELEVİ, Gencer TURGAY Kısa Makale
Alüminyum ve Kompozit Dizaltı Protezlerin Uygunluğunun Deneysel ve Nümerik Olarak Belirlenmesi
Experimental and Numerical Determination Of The Compatibility Of Aluminum and Composite Below-Knee Prothesis
  Barış GÖKÇE, Süleyman TAŞGETİREN Teknik Not
Kalite İçin Deney Tasarımı