Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Bu Sayının Hakemleri Sayı : Cilt 7 Sayı 3 Yıl 2010

Bu sayıda yayınlanan makaleler

  Ali Riza MOTORCU Makale
Nikel Esaslı Süperalaşımların ve Titanyum Alaşımlarının İşlenebilirliği III. Bölüm: Kübik Bor Nitrür (CBN) Kesici Takımların Performanslarının Değerlendirilmesi
Machinability of Nickel-Based Superalloys and Titanium Alloys, Part II: Evaluation of Cubic Boron Nitride (CBN) Cutting Tools’ Performances
  Ali KEÇEBAŞ, Engin GEDİK, Muhammet KAYFECİ Makale
Fosil Yakıtların Kullanımından Kaynaklanan Hava Kirliliği Üzerine Jeotermal Enerji ve Doğalgaz Kullanımının Etkisi: Afyon Örneği
The Effect of Using Geothermal Energy and Natural Gas on Air Pollution Arisen from Using Fossil Fuels: Afyon Example
  Mustafa AY, Duygu Aydoğdu Makale
Tel Erozyonda Kesme Parametrelerinin Parçanın Boyut Ölçüsüne Etkilerinin Deneysel İncelenmesi
Experimental Investigation Of The Effects Of Wire Electrical Discharge Machining Parameters On Size Dimension
  Muzaffer ERDOĞAN, İbrahim GÜNEŞ, M. Serhat BAŞPINAR. Makale
Lamel Grafitli Dökme Demir Yüzeylerinin MoSi2 ile Yüzey Modifikasyonu
Surface Modification of Lamellar Cast Iron with MoSi2
  Mustafa AY, Ali TURHAN Makale
Tornalama İşleminde Kesme Parametrelerinin Ve İş Parçası Uzunluğunun Yüzey Pürüzlülüğüne Etkilerinin İncelenmesi
Investigation Of The Effect Of Cutting Parameters On The Geometric Tolerances And Surface Roughness In Turning Operation
  İbrahim AYDIN, Ahmet PASİNLİ, Hakan ÇETİNEL Makale
Ti6Al4V Malzeme Yüzeyine Oluşturulan Kalsiyum Fosfat Kaplamanın Kırılma Tokluğunun İncelenmesi
Investigation of Fracture Toughness of Calcium Phosphate Coating Treated Onto Ti6Al4V Substrate
  Bekir ÇENGELCİ, Hasan ÇİMEN Makale
Mozaik Sıralama İşleminin Robot Kol İle Gerçekleştirilmesi
The Application Of Industrıyel Type Robots In Tılıng Of Mosaıcs