Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Bu Sayının Hakemleri Sayı : Cilt 6 Sayı 2 yıl 2011

Bu sayıda yayınlanan makaleler

  Zeynep DERELİ , Ramazan ŞEVİK 2 Makale
Modifiye Atmosferde Paketlenerek Depolanan Afyon Kaymağında Oluşan Kimyasal Değişimler
Chemical Changes Of Afyon Creame Stored In Modified Atmosphere Packaging
  Şükrü KURT, Osman KILINÇÇEKER Makale
Kaplama Materyali Olarak Kullanılan Soya Ve Peyniraltı Suyu Protein İzolelerinin Tavuk Etinin Duyusal Kalitesi Üzerindeki Etkileri
The Effects of Soy and Whey Protein Isolates as Coating Materials on the Sensory Quality of Chicken Meat
  Ahmet KOLUMAN Kısa Makale
Çeşitli gıdalardan Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii) izolasyon ve identifikasyonu
Isolation and identification of Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii) from different foods
  İlkan Ali OLGUNOĞLU Yaşar İNCEYOL Kısa Makale
Derili ve Derisiz Olarak Tuzda Pişirilen Şabut (Barbus grypus, Heckel 1843) Üzerine Bir Ön Çalışma
A Preliminary Study in Shabut that Cooked in Salt as Skinned and Skinless
  Ali Batu Derleme
Üzüm, Pekmez Ve İnsan Sağlığı
Grape, Pekmez And Human Health
  Oğuz TEKELİOĞLU1, Murat ÇİMEN2 Makale
Temmuz Ayında Makineli Sağımla Elde Edilen Sütlerde Yağ Depresyonunun Haftalık Analizi
Weekly Analysis of Fat Depression in Milk from Machine Milking in July
  Ebru EROĞLU1 ve Hasan YILDIZ2 Derleme
Gıdaların Ozmotik Kurutulmasında Uygulanan Yeni Tekniklerin Enerji Verimliliği Bakımından Değerlendirilmesi
Evaluation of New Technologies Applied in Osmotic Dehydration of Foods in Terms of Energy Efficiency