Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Bu Sayının Hakemleri Sayı : Cilt 5 Sayı 2 yıl 2010

Bu sayıda yayınlanan makaleler

  Mustafa Aydın, İnci Açıkgöz, Bedia Şimşek Makale
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencilerinin Probiyotik Ürün Tüketimlerinin ve Probiyotik Kavramının Bilinme Düzeyinin Belirlenmesi
Determination of Probiotic Product Consumption and Probiotic Concept Knowledge Level in Students of Isparta Süleyman Demirel University
  Özlem EMİR ÇOBAN, Bahri PATIR Derleme
Antioksidan Etkili Bazı Bitki ve Baharatların Gıdalarda Kullanımı
Use of Some Spices and Herbs Antioxidant Affected in Foods
  Osman KILINÇÇEKER, Fatma HEPSAĞ Makale
Kaplama Malzemesi Olarak Mısır Unlarının Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
Determination of Some Quality Properties of Corn Flours
  Gülsüm YALDIZ, Erkan KILINÇ Makale
Rize İli Kentsel Alanda Tüketicilerin Baharat Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi
Determination Of Spice Consumption Habits In Rize Urban Area
  Meryem KARA, Sevgi KOLAYLI Derleme
Kloramfenikolün Gıda Güvenliği Amaçlı Tayininde Yüzey Plazmon Rezonans ve Moleküler Baskılama Tekniklerinin Kullanımı
Utilization of Surface Plasmon Resonance and Molecular Imprinting Techniques in Determination of Chloramphenicol for
  Halil TOSUN, Betül KAYA Derleme
Organik Gıdalarda Gıda Güvenliği
Organic Foods And Food Safety
  Ali BATU, Filiz ELYILDIRIM Makale
Cevizli Yaz Helvasının Depolama Süresince Mikrobiyolojik ve Duyusal Değerlerinde Oluşan Değişmeler
Changes in microbiological and Sensorial Values of Summer Halva
  Sait BULUT Makale
Seyitler Baraj Gölü’nde (Afyonkarahisar) Yaşayan Carassius gibelio’nun Kas Dokusundaki Yağ Asidi Kompozisyonunun Değişimi
The variation of the fatty acid composition in muscle tissue of Carassius gibelio living in Seyitler Dam Lake (Afyonkarahisar)