Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Bu Sayının Hakemleri Sayı : Cilt 5 Sayı 2 Yıl 2011

Bu sayıda yayınlanan makaleler

  İbrahim Mutlay Makale
Zararlı Sıvı Kimyasallar için Genleşik Grafit Esaslı Soğurgan Tekstil Dolgu Malzemesi Tasarımı: Taguchi Optimizasyonu
Design of Expanded Graphite Based Absorbent Textile Filler for Hazardous Liquid Chemicals: Taguchi Optimization
  M. Fatih CANBOLAT Makale
Eriyikten Üfleme ve Taraklama - Su Jeti Yöntemi ile Elde Edilmiş Dokusuz Kumaşların Yapısal ve Mekanik Karakterizasyonu
Structural and Mechanical Characterization of Melt-blown and Carded-hydroentangled Nonwoven Fabrics
  Filiz ŞEKERDEN Makale
Havlu Dokuma Kumaşlarda, Hav Yüksekliği ve Gramajın Kumaşların Su Emiciliği, Aşınma Ve Boncuklanma Dayanımlarına Etkisi
The Effect of Pile Length and Weight on Pilling, Water Absorbency and Abrasion Resistance of Terry Woven Fabrics
  Fatma YENER*, Oldrich JIRSAK*,Baturalp YALÇINKAYA** Makale
Materyal Parametrelerinin Elektro Lif Çekim Yöntemiyle Oluşturulan Polivinil Butiral Nano Lifleri Üzerindeki Etkisi
Effects of Material Parameters on Electrospun Polyvinyl Butyral Nanofiber Web
  Abdulkadir TEMİREL, Sema PALAMUTÇU Derleme
Fonksiyonel Tekstiller III: Tekstil yüzeylerinde Fotokatalitik Etki ile Kendi Kendini Temizleme
Functional Textiles III: Textile surfaces with Photocatalytic Self-Cleaning Effect
  Ayça AKSOY, Sibel KAPLAN Derleme
Tekstil Materyallerinde Sıvı Transfer Mekanizmaları ve Ölçüm Yöntemleri
Liquid Transfer Mechanisms in Textile Materials and Their Test Methods
  M. Fatih CANBOLAT Derleme
İğneleme Teknolojisi ile Dokusuz Yüzey Eldesi: Tarihsel Gelişimi, Kalite Kriterleri, Teknik Özellikler ve Uygulama Alanları
Needlepunching Technology: History, Quality Criteria, Technical Properties, and Application Fields
  Emel ALAY *, Ayşegül KÖRLÜ ** Derleme
Haşıl Maddesi Olarak Polivinilalkoller
Polyvinylalcoholes as a Sizing Agent